Po kliknięciu w link http://www.odkryjpodlaskie.pl/ proszę wybrać "katalog produktów turystycznych"

 

 

Odkryj Podlaskie
z
"NES-TUR"- em

Biuro Turystyki Aktywnej "NES-TUR" zaprasza wszystkich miłośników turystyki i krajoznawstwa do poznania uroków niezwykłego, a dla niektórych może tajemniczego, zakątka naszego kraju jakim jest województwo podlaskie. Obecne woj. podlaskie, potocznie określane jako Podlasie, obejmuje swymi granicami administracyjnymi trzy krainy historyczno-geograficzne: dużą część dawnego historycznego Podlasia ze stolicą w Drohiczynie, północno-wschodnią część Mazowsza (Ziemia Łomżyńska) oraz Suwalszczyznę.

Ciekawa jest już sama etymologia nazwy "Podlasie" (co nie jest tożsame z "woj. podlaskim"). Jedni twierdzą, że była to ( i jest ) kraina leżąca wśród dorodnych lasów, czy też "pod lasami" i została z czasem przez zamieszkałą tam ludność nazwana "Pod-lasem", aż wreszcie Podlasiem .Inni z kolei uważają, iż nazwa ta pochodzi od wyrazu "Podlasze" i jest nazwą ruską. Miało to oznaczać, że ziemie te należą do polskiego obszaru etnicznego, czyli że są "pod Lachami". Według jednej z prac naukowych nazwa tej krainy pojawiła się dopiero około 1520 r. i określała zasięg województwa podlaskiego.

Podlaskie to region wyjątkowy pod wieloma względami. Jest to miejsce spotkania i wzajemnego przenikania się od wielu stuleci cywilizacji Zachodu i Wschodu a co za tym idzie mieszania się narodowości (Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Romowie, Żydzi, Niemcy), religii (katolicy, prawosławni, grekokatolicy, muzułmanie, protestanci, staroobrzędowcy, wyznawcy judaizmu), języków i wzorców kulturowych. Wytwory i pozostałości tej unikalnej mozaiki kulturowej możemy podziwiać właśnie podczas podróżowania po tej cudownej krainie. Obok katolickich kościołów i prawo-sławnych cerkwi zobaczymy protestanckie zbory ,tatarskie meczety, niemieckie kirchy, molenny staro-obrzędowców czy – nieliczne już niestety – żydowskie synagogi (bóżnice).

Również natura była tutaj bardzo szczodra. Dzięki niej region ten tworzy obszar Zielonych Płuc Polski, nazywany jest też "krainą zielono-błękitną". To przede wszystkim dzięki czterem parkom narodowym ( Białowieski PN, Narwiański PN ,Biebrzański PN, Wigierski PN ),trzem parkom krajobrazowym (Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi) oraz trzem wielkim puszczom (Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Augustowska) z unikalnym na skalę światową bogactwem flory i fauny.

Podlaskie to przebogate i różnorodne dziedzictwo kultury: murowane i drewniane świątynie różnych wyznań, wspaniałe zespoły klasztorne, układy przestrzenne miast i wsi z zachowanymi rynkami lokacyjnymi i układem ulic, rezydencje magnackie, siedziby dworskie, pomniki i inne zabytki.

Piękne krajobrazy, czyste powietrze, naturalne środowisko, cenne kompleksy leśne, unikalna fauna i flora oraz obszary niezmienione działalnością człowieka stanowią niezaprzeczalne skarby naszego regionu - z jednej strony. Położenie na styku kultur i narodowości oraz regionalna kuchnia – z drugiej, tworzą niespotykaną gdzie indziej, niezliczoną ilość różnorodnych atrakcji turystycznych dla każdego.

Nie sposób w ciągu 3 - 4 – dniowej wycieczki autokarowej sensownie zwiedzić, a nie tylko "zaliczyć", te wszystkie wspaniałe miejsca naszego województwa.

Dlatego też proponujemy "Podlaskie A – B – C ‘’, tzn. wybranie jednej z trzech części naszego województwa dla zorganizowania udanej wycieczki:

A – to część południowo-wschodnia woj. podlaskiego obejmująca duży fragment historycznego Podlasia z Drohiczynem, Siemiatyczami, Mielnikiem, Ciechanowcem, Grabarką, Hajnówką, Białowieżą, Białymstokiem, Tykocinem, Supraślem i Kruszynianami.

B – to część środkowo-zachodnia obejmująca Łomżyńskie z Kurpiami: Łomża, Piątnica, Nowogród, Drozdowo, Wizna

C – to część północna naszego województwa czyli Suwalszczyzna z Suwałkami, Augustowem, Sejnami i Puńskiem.

A póki co, zapraszamy na foto-wycieczkę po części południowo-wschodniej (A) województwa.

Po otrzymaniu zgłoszenia przystępujemy natychmiast do przygotowania kompletnej oferty programowe i cenowej wycieczki. Po uwzględnieniu różnych uwarunkowań, takich jak: program zwiedzania i zakres świadczeń, standard zakwaterowania i wyżywienia, ilość uczestników, czas trwania wycieczki, rodzaj transportu itp., przesyłamy w ciągu 48 godz. ofertę do akceptacji. Na zakończenie wycieczki, na ostatni wieczór proponujemy uroczystą kolację bankietową z tańcami przy grze zespołu wykonującego muzykę regionalną (polską, ukraińską, białoruską).

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa do poznania przepięknego, czystego i bogatego w zabytki zakątka naszego kraju jakim jest Podlasie. Będziemy szczęśliwi jeśli wyjedziecie stąd Państwo pełni wszechstronnej wiedzy, estetycznych wrażeń i wspaniałych przeżyć. Może kiedyś w przyszłości spotkamy się jeszcze nie raz na licznych podlaskich szlakach turystycznych.

 

Warto zobaczyć – warto tu być

Drohiczyn

 • Układ urbanistyczny z XV – XIX w. *Barokowa katedra pw.Trójcy Św.,wybudowana w 1723 r. Stanowi zespół wraz z barokowymi budynkami klasztoru Jezuitów i Pijarów z przeł.XVII i XVIII w. Obecnie w budynkach klasztornych znajduje się Kuria Diecezjalna i Seminarium Duchowne.
 • Zespół klasztorny Franciszkanów składa się z kościoła pw.Wniebowzięcia NMP oraz budynków poklasztornych. Kościół późnobarokowy z wieżą-dzwonnicą z pocz.XVII w . Obecna fasada i ołtarz pochodzą z 1730 r.,kaplica MB Loretańskiej dobudowana pod koniec XVIII w. Ok.1840 r. kościół zamieniono na cerkiew a klasztor na koszary po 1865 r. Rekonstrukcja kościoła w latach 1918 – 30 i 1949 – 63. Bogate wnętrze o wystroju barokowym. Zabudowania klasztorne z lat 1730 – 51.
 • Zespół klasztorny Benedyktynek z późnobarokowym kościołem pw.Wszystkich Świętych z lat 1729 – 44. Kościół ma piękną rokokową fasadę z dwoma wieżami i rozbudowanym szczytem. Wnętrze jednonawowe. Zabudowania klasztorne, skonfiskowane przez władze carskie w 1865 r., zostały zdewastowane. Odbudowane w okresie powojennym.
 • Cerkiew pw.św.Mikołaja Cudotwórcy,wzniesiona w 1798 r. dla celów modlitewnych zakonu Bazylianów. W 1826 r. wobec braku zakonników do obsady monasteru budynek klasztoru i cerkiew przejął kler unicki. W 1839 r. unici zostali usunięci z Drohiczyna przez władze carskie a cerkiew przejęli prawosławni. W 1848 r. przebudowano ją w stylu klasycystycznym,dostosowując ją do wymogów liturgii prawosławnej.
 • Góra Zamkowa z grodziskiem średniowiecznym ( IX – XII w. ). Na szczycie góry obelisk z 1928 r. dla uczczenia 10.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,rozciąga się stąd rozległy,wspaniały widok na dolinę Bugu ( przełom ) i Drohiczyn. Z górą związane są piękne legendy.
 • rejs statkiem po Bugu

Mielnik

 • Układ przestrzenny z XV – XVIII w.
 • Ruiny gotyckiego kościoła pw.Trójcy Św.,wybudowanego przed 1577 r.,spalonego w 1915 r.
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne ( XI-XII w.) na Górze Zamkowej,skąd rozciąga się wspaniały widok na dolinę Bugu.
 • Rezerwat przyrody ,,Góra Uszeście’’ z roślinnością kserotermiczną ( ciepłolubną )
 • Odkrywkowa kopalnia kredy

Siemiatycze

 • Barokowy układ przestrzenny z XVII-XVIII w.
 • Klasztorny zespół pomisjonarski z renesansowo-barokowym kościołem pw.Wniebowzięcia NMP. Kościół wybudowany w latach 1625 – 38,nawy boczne i wieża zachodnia dobudowane przed 1725 r. Barokowo-klasycystyczna fasada dobudowana w latach 1737 – 42. Wystrój wnętrza późnobarokowy. Brama z 1727 r. Późnobarokowy budynek klasztoru misjonarzy z 1725 r.
 • Cerkiew pw.Narodzenia MB i św.św.Apostołów Piotra i Pawła z 1866 r.
 • Resztki pałacu księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej – oranżeria z 2 poł.XVIII w.,rzeźby sfinksów i fragmenty ogrodzenia z 2 poł.XVIII w.

Ciechanowiec

 • Neorenesansowy pałac z ok.1875 r.,spalony w 1941 r.,odbudowany w latach 1966 – 69. Oficyna pałacowa z ok.1860 r. W pałacu Muzeum Rolnictwa im.Jana Krzysztofa Kluka. W parku pałacowym skansen budownictwa ludowego Podlasia i Mazowsza.
 • Póżnobarokowy,murowany kościół pw.Trójcy Św. z lat 1732 – 37. Wyposażenie głównie barokowe z XVIII w. Na terenie przykościelnym klasycystyczny pomnik Jana Krzysztofa Kluka z 1847 r.

Grabarka

 • Święta Góra Grabarka – Góra krzyży i modlitwy – najświętsze miejsce polskiego prawosławia . Znajduje się tu monaster żeński św.św.Marty i Marii oraz cerkiew Przemienienia Pańskiego ( Spasa )

Hajnówka

 • Nowoczesna cerkiew (sobór) pw.Św.Trójcy z 1982 r. wg.projektu prof.Aleksandra Grygorowicza z Poznania. Jedna z największych w Polsce. Świątynia może pomieścić 5000 wiernych. Wewnątrz ceramiczny ikonostas i polichromie artysty greckiego - Dymitriosa Andonopulasa.
 • Kolejka wąskotorowa do Topiła – dawnej osady pracowników leśnych.

Białowieża

 • Dworek gubernatora – drewniany carski dwór myśliwski z 1845 r.
 • Park Pałacowy urządzony pod koniec XIX w. wg projektu Waleriana Kronenberga.
 • Obelisk upamiętniający łowy króla Augusta III Sasa w 1752 r.
 • Cerkiew pw.Św.Mikołaja Cudotwórcy,murowana z lat 1889 – 93 z ikonostasem ceramicznym.
 • Murowany kościół pw.św.Teresy od Dzieciątka Jezus,wybudowany w latach 1927 – 35.
 • Rezerwat pokazowy żubrów ( i innych zwierząt puszczańskich)
 • Skansen budownictwa ludowego ludności ruskiej Podlasia
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego.

Narew

 • Układ przestrzenny z XVI – XIX w.
 • Kościół pw.św.Stanisława bp. i Wniebowzięcia NMP,drewniany z 1775 r.,przebudowa fasady w latach 1853-82. Drewniana dzwonnica z lat 1773-92.
 • Cerkiew pw.Podwyższenia Krzyża Św.,drewniana z lat 1882-85

Supraśl

 • Obronna cerkiew pw.Zwiastowania NMP,wybudowana w latach 1503-11 w stylu gotycko-bizantyjskim, wysadzona w 1944 r. przez Niemców,współcześnie zrekonstruowana. Z pierwszej świątyni uratowano i zabezpieczono fragmenty fresków z poł.XVI w.,obecnie eksponowanych w Muzeum Ikon.
 • Pałac Opatów z lat 1635-55,wybudowany w stylu renesansowym,wyposażenie wnętrz barokowe. Budynki klasztorne z lat 1755-64. Brama – dzwonnica z 1752 r.
 • Cerkiew pw.św.Jana Teologa z lat 1889-91
 • Kościół pw.św.Trójcy wybudowany w latach 1861-65
 • Kościół ewangelicko-augsburski z 1870 r., obecnie katolicki
 • Zespół pałacowo-parkowy Buchholtzów z lat 1892-1903,eklektyczny z elementami secesyjnymi, obecnie siedziba Liceum Sztuk Plastycznych
 • Drewniane domy tkaczy z poł.XIX w.

Tykocin

 • Rozplanowanie przestrzenne miasta z XV-XVIII w.
 • Rynek w kształcie trapezu z XV w.,przekształcony w XVII w. w barokowy. W centrum rynku pomnik Stefana Czarnieckiego – bohatera ,,potopu’’ i dziedzica dóbr tykocińskich, dłuta Piotra Coudray z lat 1761-63. Fundatorem pomnika był Jan Klemens Branicki – prawnuk Stefana Czarnieckiego.
 • Zespół kościelny pw.Św.Trójcy,wybudowany w latach 1742-50 wg projektu Józefa Sękowskiego i Jana Henryka Klemma. Ogrodzenie z lat 1748-50 z bramą,na której umieszczone są rzeźby Jana Chryzostoma Redlera przedstawiające czterech Ewangelistów. Wewnątrz polichromie ścienne autorstwa Sebastiana Ecksteina z 1749 r. Obrazy pędzla Szymona Czechowicza i dwa portrety małżonków Branickich: Jana Klemensa i Izabeli z Poniatowskich,pędzla Sylwestra A.Mirysa. Wyposażenie z poł.XVIII w.
 • Alumnat wojskowy z lat 1633-45,późnorenesansowy. Pierwszy w Polsce państwowy dom dla żołnierzy-weteranów ( obecnie hotel i kawiarnia ).
 • Barokowa synagoga z 1642 r. Na planie kwadratu,mansardowy dach i wieża z XVIII w. Obecnie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
 • Dom Talmudyczny z XVIII w. Wewnątrz sale poświęcone Zygmuntowi Glogerowi i Zygmuntowi Bujnowskiemu. W kolejnej sali można obejrzeć pamiątki po dawnej aptece.
 • Kamieniczki z XVIII w. i pocz.XIX w.
 • Kirkut – cmentarz żydowski z 1522 r., najstarsze macewy z poł.XVIII w.
 • Rekonstrukcja zamku z XVI w. – w czasach Zygmunta Augusta jeden z głównych arsenałów i skarbców królewskich.
 • Pomnik Orła Białego upamiętniający fakt ustanowienia w 1705 r. przez króla Augusta II Mocnego na zamku tykocińskim Orderu Orła Białego.

Kruszyniany

 • Rozplanowanie przestrzenne wsi z poł.XVI w.
 • Meczet – najstarszy w Polsce,drewniany z 2 wieżami. Wybudowany z 2 poł.XVIII w.
 • Mizar – cmentarz muzułmański z najstarszym nagrobkiem z końca XVII w.

Bohoniki

 • Drewniany,zrębowy meczet z 1900 r.,remontowany w l.1982-85
 • Głaz upamiętniający 300-lecie osadnictwa tatarskiego na tym terenie.
 • Mizar – cmentarz muzułmański,zachowane nagrobki z końca XIX w.

Choroszcz

 • Letni pałac Branickich z lat 1752-59,barokowy,wybudowany wg projektu J.H.Klemma,rozbudowany przez Moesów ok.poł.XIX w.,spalony w czasie walk w 1925 r.,rozebrany ok.1939 r.,zrekonstruowany w latach 1962-73. Obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
 • Kościół pw.św.Jana Chrzciciela i św.Szczepana Męczennika,późnobarokowy,z lat 1753-56.

Białystok

 • Zespół pałacowo-parkowy Branickich z 1 poł.XVIII w.. Barokowy pałac, wzniesiony w miejscu XVI-wiecznej rezydencji Wiesiołowskich. Rozbudowany na pocz.XVII w. i ponownie w latach 1691 – 1697 wg projektu Tylmana z Gameren, gruntownie przebudowany i rozbudowany w latach 1720 – 1772. W czasie I wojny światowej mieścił się w nim wojenny szpital niemiecki,w okresie między – wojennym Urząd Wojewódzki. Obecnie mieści się Uniwersytet Medyczny. Składa się z trójkondygnacyjnego korpusu głównego i dwóch skrzydeł w układzie zbliżonym do podkowy. Po stronie południowej pałacu ogród francuski. Przy południowej granicy pawilon włoski, od strony północnej pawilon toskański.
 • Pałac gościnny Branickich z 1771 r.,barokowy,spalony w 1944 r.,odbudowany w 1955 r.
 • Dawna loża masońska,zbudowana w latach 1803-06. Obecnie Książnica Podlaska.
 • Zespół katedralny pw.Wniebowzięcia NMP. Późnorenesansowy kościół z lat 1617-26 ufundowany przez Wiesiołowskich,przebudowany w latach 1750-52 przez J.K.Branickiego.W podziemiach krypta z XVIII-wiecznymi pochówkami,spoczywają tu doczesne szczątki biskupów białostockich.
 • Neogotycki kościół katedralny wybudowany w latach 1900-05 wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego jako ,,dobudówka’’ do istniejącej wcześniej świątyni,kościoła ufundowanego przez Wiesiołowskich.
 • Układ urbanistyczny centrum XVIII w. Ratusz z lat 1745-61,rozebrany w 1940 r.,zrekonstruowany w latach 1954-58. Obecnie mieści się tu Muzeum Podlaskie. Kamienica z 1771 r. ( dawna austeria). Barokowo-klasycystyczna zbrojownia z 2 poł.XVIII w. ( obecnie Archiwum Państwowe). Szpital ufundowany przez Branickich w 1762 r.( obecnie kino ,,Ton’’). Klasztor ss.Miłosierdzia wybudowany w latach 1768-69,barokowy,z elementami klasycystycznymi. Ulica Warszawska i pobliskie ulice Pałacowa,Elektryczna,Świętojańska,to XVIII-wieczne Nowe Miasto,założone przez J.K.Branickiego i ściśle powiązane z zespołem pałacowym.
 • Cerkiew katedralna pw.św.Mikłaja Cudotwórcy,klasycystyczna,wybudowana w latach 1843-46.
 • Modernistyczny kościół pw.Chrystusa Króla i św.Rocha z lat 1926-47. Wybudowany wg projektu Oskara Sosnowskiego na planie ośmioboku zbliżonego do gwiazdy,z wieżą o wysokości 83 m. Wewnątrz,w kaplicy św.Rocha,obraz pędzla Sylwestra Augusta Mirysa z przeł.XVII i XVIII w.
 • Budynek dworca PKP wzniesiony w 1862 r. przy kolei warszawsko-petersburskiej.
 • Neoromański kościół pw.św.Wojciecha BM,wybudowany w latach 1909-12 jako kościół ewangelicki.
 • Kaplica,pierwotnie unicka,obecnie prawosławna,pw.św.Marii Magdaleny z 1758 r.
 • Pałace Kruzenszternów,Hasbacha,Nowika,Beckera,Tryllingów,kamienica Cytronów.
 • Cerkiew Świętego Ducha – największa cerkiew prawosławna w Polsce. W cerkwi znajduje się najwyższy w Polsce ikonostas a dzwonnica jest trzecią co do wysokości budowlą Białegostoku.
 • Miejsce po Synagodze Głównej,spalonej przez Niemców w 1941 r.,obecnie pomnik z 1995 r. ufundowany przez białostockich Żydów z całego świata.