1. Ogólnopolski  Zlot  Turystów  Kolarzy

,, Puszcza dla rowerów – poznaj krainę żubra”
w dn.29.04 – 6.05.2012r.

I. Program

1 dzień – 29.04.12 – niedziela: dzień początkowy
- godz.10-22: przyjmowanie i rejestracja Uczestników Zlotu

2. dzień – 30.04.12 – poniedziałek: Białowieża i okolice (Nadleśnictwo Białowieża)

 • godz.9-10: oficjalne rozpoczęcie Zlotu
 • godz.10: wyjazd na trasę – cerkiew św.Mikołaja Cudotwórcy - kościół p.w.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus – Droga Browska – Miejsce Pamięci – Dziedzinka – rezerwat ,,Wysokie Bagno” – d.dworzec kolejowy "Białowieża Towarowa” – ścieżka edukacyjna ,,Krajobrazy Puszczy”- Ośrodek Edukacji Leśnej ,,Jagiellońskie” – Tryb Jagielloński - ,,Miejsce Mocy” – Skansen Architektury Drewnianej  Ludności Ruskiej Podlasia
 • godz.17-18: powrót do bazy Zlotu

3.dzień – 1.05.12 – wtorek: Białowieski Park Narodowy

 • godz.9: wyjazd na trasę – Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN – Park Pałacowy - Rezerwat Ścisły ( trasa do Dębu Jagiełły ) – ścieżka edukacyjna ,,Puszczańskie Drzewa” – Rezerwat Pokazowy Żubrów – ścieżka edukacyjna ,,Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – Teremiska – Budy – Zwierzyniec – Czerlonka – Tryb Zwierzyniecki – Przewłoka – Droga Sinicka – Miejsce Mocy –
 • godz.17-18: powrót do bazy Zlotu

4.dzień – 2.05.12 – środa: ,,Do królestwa Lasowida i św.Eustachego ”(Nadleśnictwo Browsk )

 • godz.9: wyjazd na trasę – Pogorzelce – Droga Narewkowska – ostoja żubrów ,,Kosy Most”- ścieżka edukacyjna ,,Co w trawie piszczy? ‘’ – Skansen Kolejki Wąskotorowej – ścieżka ,,Wilczy Szlak” – Masiewo – Babia Góra – Siemianówka (cerkiew p.w.św.Jerzego) – Narewka ( kirkut,cerkiew  p.w. św.Mikołaja – Świnoroje – ścieżka ,,Pod Dębami” – Trakt Lipiński – rezerwat Szczekotowo – rezerwat Lipiny – Krynoczka ( cudowne żródełko ) – Tryb Hajnowski – rezerwat ,,Dębowy Grąd” – Budy – Teremiski – Pogorzelce
 • godz.17-18: powrót do bazy Zlotu

5.dzień – 3.05.12 – czwartek: ,,Z wizytą u białoruskiego Dziadka Mroza” (wycieczka rowerowa do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej)

 • godz. 7.30: wyjazd na przejście graniczne Grudki-Piererow
 • godz. 8: odprawa paszportowo-celna,spotkanie z białoruskim przewod – nikiem,wycieczka ( ok. 45 km,czas.7-8 godz.) . Trasa przejazdu: punkt graniczny Piererow – Jezioro Ladzkie – woliery ze zwierzętami – Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Kamieniukach – dąb ,,Patriarcha” – sosna ,,Wielikan” – siedziba białoruskiego Dziadka Mroza (zwiedzanie, krótki postój,możliwość zamówienia białoruskich blinów i zakupu pamiątek) – droga ,,Carski Trakt” (mijamy mostki oznakowane herbami carów rosyjskich) – pomnik rozstrzelanych w okresie II wojny mieszkań – ców Puszczy Białowieskiej
 • godz. 16.30: powrót na przejście graniczne Piererow – Grudki
 • godza. 17.30: powrót do Białowieży

6.dzień – 4.05.12 – piątek: ,,Do krainy niebieskich cerkiewek” (Nadleśnictwo Hajnówka)

 • godz. 9: wyjazd na trasę – Droga Sinicka – Tryb Olemburski – obóz pow – stańców styczniowych 1863r. w rezerwacie Berezowo – rzeka Leśna Prawa - Topiło – Werstok (cerkiew p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego) – Dubicze Cerkiewne (cerkiew p.w.Opieki Matki Boskiej) – Stary Kornin (cerkiew p.w.św.Anny) – Orla (cerkiew p.w.św.Michała Archanioła,synagoga) – Szczyty Dzięciołowo ( cerkiew p.w. św.Jana Chrzciciela) – Zbucz (grodzisko wczesnośredniowieczne) – Hajnówka (sobór św.Trójcy) – Białowieża
 • godz. 17-18: powrót do bazy Zlotu

7.dzień – 5.05.12 – sobota: Dzień Kajakowy (liczba uczestników ograniczona)

 • godz .9-10: transfer Uczestników autokarem do Narewki
 • godz. 10-16: spływ kajakowy rzekami Narewką i Narwią (spotkanie z prawo - sławnym pustelnikiem o.Gabrielem,zwiedzanie skitu czyli pustelni k.Odrynek, możliwość zakupu ziół, miodu,dewocjonaliów
 • godz. 16-17: powrót autokarem do Białowieży
 • godz. 18-23: kolacja pożegnalna (Biesiada Turystyczna)

8.dzień – 6.05.12 – dzień końcowy,powroty do domu

Uwaga! – Informacja dla Uczestników jadących na Białoruś

1.Do przekroczenia granicy polsko-białoruskiej niezbędne są następujące dokumenty:

 • wiza: należy wypełnić wniosek,który zostanie przesłany przez Organizatora na adres domowy Uczestnika, dołączyć zdjęcie oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w firmie "Europa”
 • paszport – ważny min. 3 miesiące

2. Do 10.04.12 przesłać do Organizatora dane: imię i nazwisko- takie jak w paszporcie, numer paszportu, data urodzenia, Pesel

3. Do 15.04.12 przysłać (listem poleconym) na adres Organizatora paszport

4. Wskazane jest posiadanie Euro,które można będzie wymienić na walutę białoruską w kantorze w Kamieniukach (drobne zakupy, pamiątki itp.)

5. Cena wycieczki rowerowej do białoruskiej części P.B.obejmuje:

 • koszt wizy białoruskiej i obsługi wizowej,
 • ubezpieczenie NNW i KL wykupione w firmie "Europa”,
 • usługi przewodnickie na Białorusi,
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

7. Warunki uczestnictwa

 • w Zlocie mogą wziąć udział wszyscy turyści-kolarze (dzieci i młodzież do 18 lat pod opieką osób dorosłych) pragnący aktywnie poznawać przyrodnicze i kulturowe walory regionu Puszczy Białowieskiej
 • zgłoszenie uczestnictwa na załączonych kartach zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego  i opłat za dodatkowo zamówione świadczenia należy przesłać do 20.04.2012r. na adres Organizatora: Jerzy Nesteruk, ul.Główna 99, 17-204 Dubicze Cerkiewne. Rachunek bankowy: 88 1020 1332 0000 1602 0152 4321 z dopiskiem ,,1.Zlot Pdr”.
 • wpisowe wynosi 99 zł od 1 Uczestnika. 45 zł/ulgowy dla dzieci i młodzieży do 18 lat.
  Uwagi! – wpisowe płacone po terminie wzrasta o 10 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń zlotowych
 • o przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń
 • w razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie będzie zwracane
 • Uczestnik Zlotu przyjeżdża indywidualnie z własnym rowerem na wskazane miejsce (Baza Zlotu)
 • wpłaca dla Organizatora wpisowe do określonego czasu
 • wybiera standard zakwaterowania oraz sposób wyżywienia
 • bierze udział w imprezach i porusza się po trasach zaproponowanych przez Organizatora lub zwiedza region samodzielnie na własną odpowiedzialność
 • Uczestnik Zlotu odpowiada za stan techniczny swego roweru i powinien posiadać odpowiedni do swego roweru zestaw naprawczy (klucze,zapasowe dętki itp.)
 • Zlot jest imprezą kwalifikowaną, tzn.wymagającą od Uczestników odpowiednich umiejętności (np.jazdy rowerem w różnych warunkach terenowych), sprzętu, wyposażenia i kondycji fizycznej

8. Świadczenia w ramach wpisowego:

 • kompleksowa organizacja Zlotu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas Zlotu (ubezpieczenie nie obejmuje zaginięcia lub utraty roweru,sprzętu biwakowego, dokumentów osobistych,pieniędzy itp.)
 • identyfikator Uczestnika
 • przewodnictwo w obiektach BPN
 • opieka Przodownika Turystyki Kolarskiej ( Nr 3868 ) oraz przewodnika po Puszczy Białowieskiej
 • materiały krajoznawcze,mapa regionu,opis tras zlotowych
 • nagrody dla zwycięzców w Konkursie Wiedzy o Regionie Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym
 • ognisko integracyjne na polu biwakowym

9. Obowiązki Uczestników:

 • opłacenie wpisowego i zamówionych świadczeń
 • posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym
 • przestrzeganie Regulaminu Zlotu,zasad ruchu drogowego,przepisów dot. poruszania się w strefie przygranicznej,przepisów p.poż.,zasad Karty Turysty, zarządzeń Komandora Zlotu
 • poruszanie się po drogach publicznych w kolumnach liczących do 15 rowe – rzystów i zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 – 3m między rowerami
 • przestrzeganie ciszy nocnej od godz.23 do godz.6
 • posiadanie przy sobie dowodu tożsamości i identyfikatora


Regulamin

 1. Organizator: Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR”- Jerzy Nesteruk www.turystykapodlasie.pl, nestur_bta@wp.pl, tel. 608 444 536
 2. Patronat: - Zarząd Oddziału PTTK w Białowieży
  • Wydział Promocji,Polityki Regionalnej,Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce
  • Białowieski Park Narodowy
  • Nadleśnictwo Białowieża
  • Nadleśnictwo Browsk
  • Nadleśnictwo Hajnówka
 3. Patronat medialny i promocja Zlotu:
  • Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej
  • Gazeta Hajnowska
  • Kurier Poranny
  • Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku ( PROT),ul.Malmeda 6
  • telewizja kablowa w Hajnówce
  • plakaty,foldery,ulotki,film,portale internetowe
 4. Komandor Zlotu: Jerzy Nesteruk- tel. 608 444 536
 5. Termin i miejsce Zlotu: Zlot odbędzie się w dn.29.04-6.05.2012r. w Białowieży, Baza Zlotu: Internat Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży,ul.Park Dyrekcyjny 4
 6. Cele Zlotu:
  • poznanie bogactwa oraz piękna przyrody,kultury i historii regionu - Puszczy Białowieskiej – największej na świecie ostoi żubra
  • popularyzacja rowerowych szlaków turystycznych w regionie P.B.
  • propagowanie turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku na łonie nieskażonej cywilizacją przyrody